Algemene voorwaarden wijzoekenvoertuigen

Artikel 1: Definities.

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Wijzoekenvoertuigen:
Wijzoekenvoertuigen staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel Eindhoven onder nummer:

Bieder:
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde een voertuighandelaar die een bieding heeft uitgebracht op het door de verkoper aangeboden voertuig via een van de sites van Wijzoekenvoertuigen.nl

Koper:
Een voertuighandelaar (zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon) die een bod heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door de verkoper.

Verkoper:
Een consument of een gemachtigde vertegenwoordiger van de rechtspersoon die een voertuig heeft aangeboden via de verkoopsite van Wijzoekenvoertuigen.nl en welke een bieding heeft geaccepteerd.

Aanbieder:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig aanbied op een verkoopsite van Wijzoekenvoertuigen.

Voertuig:
Voertuig met of zonder kenteken dat op een eerlijke wijze in bezit is gekomen van de verkoper of aanbieder en ter verkoop wordt aangeboden kan onder andere zijn een auto, bedrijfswagen, motorfiets, trike, quad, caravan, camper, vouwwagen, aanhanger, boot, bromfiets, snorfiets, scooter,  of ander voertuig met of zonder kenteken.

Transactie:
De wederzijdse verbintenis die door bemiddeling van Wijzoekenvoertuigen tot stand komt tussen aanbieder en bieder respectievelijk verkoper en koper waarbij koper zich verplicht om het voertuig van verkoper af te nemen en te betalen en verkoper zich verplicht om het voertuig te leveren aan de koper voor het geaccepteerde bod.

Bieding:
Het bod dat de bieder heeft uitgebracht op het voertuig van aanbieder. Deze bieding is inclusief BTW en in euro’s.

Kavel:
Een in de administratie opgenomen voertuig van de site Wijzoekenvoertuigen waaraan door de site een uniek kavelnummer is toegekend.

Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een voertuig door bieders.

Artikel 2: Toepasselijkheid:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct verband houden met de dienstverlening van Wijzoekenvoertuigen.

2.2 Een aanbieder ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen aanbieders en verkopers , welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Wijzoekenvoertuigen.

2.3 individuele afwijkende afspraken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming koopovereenkomst:

De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper of aanbieder de bieding van koper accepteert. Bieder wordt koper en aanbieder wordt verkoper. Op het moment dat koopovereenkomst tot stand komt wordt het modelcontract per mail gestuurd door Wijzoekenvoertuigen naar de verkoper. Wijzoekenvoertuigen heeft dit modelcontract opgesteld maar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik en misbruik van dit modelcontract.

Wijzoekenvoertuigen is geen partij bij dit contract.

Artikel 4: Dienstverlening Wijzoekenvoertuigen:

4.1 De dienstverlening van Wijzoekenvoertuigen ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij een transactie tussen koper en verkoper.

4.2 Wijzoekenvoertuigen stelt aan verkopers een online veiling ter beschikking om voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van bedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.

4.3 De verkoopsite(s) van Wijzoekenvoertuigen biedt/bieden een platform voor aanbieders en verkopers om voertuigen te verkopen.

Artikel 5: Account:

5.1 Iedere gebruiker van de Verkoopsites van Wijzoekenvoertuigen ontvangt e-mails met links om gegevens in te zien. Denk hierbij aan het activeren van een taxatieverzoek of om het inzien van een bieding ofwel de bevestiging van de verkoop van een voertuig. De mails zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander de inhoud van zijn/haar e-mails kent, dient dit direct aan Wijzoekenvoertuigen kenbaar te worden gemaakt. Wijzoekenvoertuigen blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna nieuwe e-mails van Wijzoekenvoertuigen ontvangen. De gebruiker blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.

5.2 Indien dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Wijzoekenvoertuigen per direct en zonder nadere waarschuwing een account afsluiten. In voorkomende gevallen kan het mogelijk zijn dat een boete van toepassing is.

Artikel 6: Veiling:

Nadat een voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Wijzoekenvoertuigen het voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het voertuig  worden getoond tijdens een veilingronde. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Wijzoekenvoertuigen goedgekeurde en officiële bedrijven de Kavels kunnen bekijken en online een bieding kunnen uitbrengen.

In enkele gevallen is het mogelijk dat een voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een transactie te kunnen komen.

Artikel 7: Levering en overdracht.

7.1. De verkoper of aanbieder is verplicht binnen 48 uur na de totstandkoming van de koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS, Whatsappbericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met koper om een afspraak voor de overdracht van het voertuig te maken.

7.2. Binnen 21 dagen na het totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn.(indien niet het geval is dient Wijzoekenvoertuigen hiervan telefonisch op de hoogte gebracht te worden.

7.3. Koper is verplicht het voertuig af te nemen en via de verkoopsite overeengekomen koopsom aan de verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de verkoper of aanbieder op het aanbiedingsformulier. Mocht het voertuig niet conform omschrijving zijn en koper een aangepast voorstel doet, dan heeft verkoper de mogelijkheid hier van af te zien en kan de koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Wijzoekenvoertuigen de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële koopovereenkomst.

7.4. Na de totstandkoming van de koopovereenkomst mag de verkoper het voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is de verkoper verplicht het voertuig aan koper te leveren in de door aanbieder aangegeven staat.

7.5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het ophalen van het voertuig door koper bij verkoper.

Indien bezorgen van het voertuig is overeengekomen, dan dient het bezorgen plaats te vinden op het door verkoper aangegeven adres op het aanmeldformulier.

7.6. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven tijd van 21 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan de verkoper van het afhaaltijdstip van tenminste 24 uur.

7.7. Bij geschil tussen koper en verkoper zijn zij verplicht Wijzoekenvoertuigen op de hoogte te brengen door middel van een e-mailbericht naar de klantenservice van Wijzoekenvoertuigen.nl dit e-mailadres is info@wijzoekenvoertuigen.nl.

Partijen dienen Wijzoekenvoertuigen een mogelijkheid te geven voor een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.

7.8. De verkoper verklaart dat het door hem aangegeven voertuig zijn volledige eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.

7.9. tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het voertuig ( zoals onderhoud en reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van de verkoper.

7.10. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde voertuigdocumenten over te dragen aan de koper en indien aangegeven op het aanmeldformulier ook andere documenten die behoren  tot het voertuig.

7.11. De koper is verplicht de verkoper de overdrachtsdocumenten te verstrekken zoals het vrijwaringsbewijs en eventuele kwitantie.

7.12. De koper is verplicht zorg te dragen voor de overdracht van de wettelijk aansprakelijkheid en het eigendom van de verkoper naar de koper.

Artikel 8: Betaling

8.1. Indien de omschrijving van het voertuig door de verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand volgens de koper dan heeft de koper recht op een vermindering van de prijs of het recht de koopovereenkomst ongedaan te maken (te ontbinden).                                                            

Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het voertuig verkocht in de staat waarin het voertuig zich bij het sluiten van de koopovereenkomst bevindt.

8.2. Voordat de betaling plaatsvindt ,heeft koper het recht om te onderzoeken of het voertuig overeenkomt met de omschrijving, zoals door de verkoper is gedaan op het aanmeldformulier bij de aanmelding. De koper heeft recht om een proefrit te maken samen met de verkoper. 

Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit is voor risico van de verkoper tenzij deze is veroorzaakt door de verkeersovertredingen van koper of andere aan koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van koper.

8.3. Voordat betaling plaatsvindt heeft koper het recht om te onderzoeken of de identiteit van het voertuig overeenstemt met de gegevens op het kentekenbewijs. Tevens heeft hij recht om de tenaamstelling van het voertuig te controleren .

8.4. De koopsom dient door koper aan verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het voertuig. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan verkoper. Dit kan contant zijn of per bankoverboeking.

8.5. Verkoper dient het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Wijzoekenvoertuigen te kunnen tonen.

8.6. Koper is verplicht het voertuig goed te controleren op eventuele gebreken. Koper vrijwaart de verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er spraken is van bewuste verzwijging van bij verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet.

8.7 Bij aanmelding is de verkoper verplicht belangrijke feiten en omstandigheden met betrekking tot het voertuig te vermelden op het aanmeldformulier. Mocht er na de aanmelding iets mis blijken te zijn met het voertuig dan dient de verkoper dit zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan Wijzoekenvoertuigen.

Artikel 9: Schadevergoeding door verkoper aan Wijzoekenvoertuigen wegens mislopende provisie

9.1 Nadat door bemiddeling van Wijzoekenvoertuigen een koopovereenkomst tussen koper en verkoper tot stand is gekomen mag de verkoper het voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is verkoper verplicht het voertuig aan koper te leveren. Indien het voertuig door verkoper toch aan een andere partij wordt verkocht zal Wijzoekenvoertuigen aan de verkoper 15% van het overeengekomen aankoopbedrag aan administratiekosten in rekening brengen (met een minimum van 300 euro inclusief omzetbelasting).Mocht een voertuig niet conform de omschrijving blijken te zijn en verkoper een tegenvoorstel van koper niet accepteert dan kan de koopovereenkomst kosteloos worden ontbonden.

9.2 De betaling van de administratiekosten uit lid 1 dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden door storting of overmaking van het bedrag op het aangegeven rekeningnummer van Wijzoekenvoertuigen.

Bij een te laat ontvangen betaling van de factuur worden de incassokosten doorbelast. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner. Alle hieruit voorkomende kosten zullen worden doorberekend aan de verkopende partij.

Indien de verkoper af ziet van de koopovereenkomst zullen hier ook  kosten voor in rekening gebracht worden zijnde 15% van het overeengekomen aankoopbedrag (met een minimum van 300 euro inclusief omzetbelasting).

Artikel 10: Herroepingsrecht

De door bemiddeling van Wijzoekenvoertuigen tot stand gekomen koopovereenkomst kan door koper en verkoper niet worden herroepen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit een via de verkoopsites gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Wijzoekenvoertuigen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Wijzoekenvoertuigen accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaalt in deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk-en typfouten en Wijzoekenvoertuigen aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 13: Afzien van biedingen en/of taxaties

Indien de aanbieder of verkoper geen taxaties en/of biedingen meer wil ontvangen dient de aanbieder of verkoper dit te laten weten per mail aan Wijzoekenvoertuigen.

Deze mail zal verstuurd dienen te worden aan info@wijzoekenvoertuigen.nl

Artikel 14: Privacy

Wijzoekenvoertuigen garandeert u dat uw persoonlijke gegevens niet worden misbruikt of verstrekt worden aan derde. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen.

Copyright © 2024 WijZoekenVoertuigen.nl | Algemene Voorwaarden
Copyright © 2024 WijZoekenVoertuigen.nl
Webdesign & CMS by Downdijk